ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ „ПОДКРЕПА”

(Правилникът е приет на 08.02. 2016 г.)

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) Фирмената синдикална организация (ФСО) не е самостоятелно юридическо лице и няма право на стопанска и търговска дейност.

            (2) ФСО може да се създава при следните случаи:

- когато работодателят е с производствена или териториална разсредоточеност;

- при наличието на група работодатели;

- когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения и по колективното договаряне на ръководители на подразделения.

(3) ФСО се създава с решение на Федеративния (Синдикалния съвет) на съответната(ия) Национална федерация / Национален синдикат, в която(който) членува (членуват) синдикалната(синдикалните)  секция(секции).  Копие на решението се изпраща на Синдикалния регионален съюз по седалището на ФСО.

            (4) Решение по ал. 3 може да се вземе по инициатива на съответния Федеративен/синдикален съвет, както и по предложение на синдикалната секция или Синдикалния регионален съюз, в който членува секцията.

            (5)  Въз основа на решението по ал.3, Федеративния (Синдикалния съвет) определя квотата за представителност на делегатите, мястото, датата и часа на първо делегатско събрание.

(6) Седалището на ФСО е седалището на основния работодател, освен ако Федеративния / Синдикалния съвет със свое решение не е предвидил друго.

 

ІІ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ФСО

Чл. 2. ФСО възниква от датата на провеждане на първото делегатско събрание.

Чл. 3.  (1) ФСО обединява обособени синдикални секции, изградени в хипотезите съгласно чл.1, ал.2.

            (2) ФСО осъществява координацията между синдикалните секции, които обхваща.

(3) ФСО представлява синдикалните секции, които обединява пред основния работодател, висшестоящите структури на КТ „Подкрепа“ и други органи и институции, а по решение на синдикална секция, членуваща във ФСО, може да я представлява пред обособения работодател, при който тя е учредена.

(4) Организацията и дейността на синдикалните секции, обединени във ФСО, се осъществяват съобразно Правилника за организацията и дейността на синдикалната секция на КТ „Подкрепа”.

(5) На национални и регионални конференции фирмената синдикална организация се представлява от изграждащите я синдикални секции поотделно, когато същите са учредени при обособени работодатели по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Чл. 4.  (1) ФСО задължително се регистрира в Национална федерация / Национален синдикат на професионален принцип и на териториален принцип – в Синдикален регионален съюз, на територията на който е седалището на ФСО.

(2) Регистрацията се извършва въз основа на решението по чл.1, ал.3, Копие на Протокол от първото делегатско събрание на ФСО и подадено Заявление по образец – Приложение № 1 съм настоящия Правилник.

(3) Пълноправните членове на КТ „Подкрепа“ водят Регистър на ФСО по Образец – Приложение № 2 към настоящия Правилник.

(4) Удостоверение за легитимност на ФСО (образец – Приложение № 3) се издава едновременно с издаването на Удостоверение за легитимност на синдикалните секции, обединени във ФСО. Удостоверението се издава от Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, при които е регистрирана ФСО.

(5) Изключения извън сроковете по предходната алинея се допускат само за новосъздадени ФСО или при промяна на председателя на ФСО.

(6) Синдикалните секции, които са обединени във ФСО се регистрират и легитимират по реда на Правилника за организацията и дейността на синдикалната секция на КТ „Подкрепа”.

(7) По смисъла на предходната алинея, когато синдикалните секции, обединени във ФСО са учредени и осъществяват дейността си на територията на различни Синдикални регионални съюзи, всяка от тях се регистрира за членство и легитимира от съответния Синдикален регионален съюз.

 

 

ІІІ. ОРГАНИ НА ФИРМЕНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 5.  (1) Висш ръководен орган на ФСО е Делегатското събрание, което се свиква най-малко веднъж на 1 (една) година.

            (2) Делегатското събрание на ФСО се провежда при задължителна минимална квота за избор на брой излъчени делегати, както следва:

- при обща численост на синдикалните членове, обединени във ФСО до 500 членове – 1 делегат на 10 членове;

- при обща численост на синдикалните членове, обединени във ФСО от 501 до 1000 – 1 делегат на 20 членове;

- при обща численост на синдикалните членове, обединени във ФСО над 1000 членове – 1 делегат на 30 членове

(3) Делегатското събрание на ФСО се свиква от Председателя на ФСО, както и по искане на Изпълнителния съвет на ФСО, Синдикалния съвет на ФСО, най-малко две от Синдикалните секции, които ФСО обединява или по съгласувано искане на Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, в които ФСО е регистрирана.

            (4) Свикващите Делегатското събрание задължително уведомяват за това Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, при които ФСО е регистрирана. В случай, че в дневния ред на събранието са включени точки за отчет и избор на ръководство на ФСО, уведомяването е най-малко 7 (седем) дни преди провеждането му.

            (5) В делегатското събрание участват всички синдикални секции, обединени във ФСО, чрез избрани на квотен принцип делегати, съгласно ал. 2.

            (6) Като делегати по право, в работата на Делегатското събрание на ФСО участват членовете на ИС на ФСО.

            (7) Делегатското събрание може да започне своята работа при наличие на 50 % + 1 от всички делегати, представляващи 2/3 от синдикалните секции, обединени във ФСО.

(8) Делегатското събрание се ръководи от председателя на ФСО или друго лице, определено от събранието.

(9) Делегатското събрание определя дневен ред и при необходимост – съответни помощни органи (преброители, комисии и други).

(10) Делегатското събрание взема решения с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите при започване на заседанието делегати.

(11) Решенията на Делегатското събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

(12) Дейността на Делегатското събрание задължително се протоколира. Заверени с „Вярно с оригинала” копия от протокола се предоставят на Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, в които ФСО е регистрирана.

(13) На Делегатското събрание могат да присъстват представители на всички висшестоящи органи на КТ “Подкрепа”.

Чл. 6.  (1) Ръководен орган на ФСО между две делегатски събрания е Синдикалния съвет.

            (2) Синдикалният съвет се състои от членовете на Изпълнителния съвет и Председателите на синдикалните секции, които ФСО обединява.

            (3) Синдикалният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца от Председателя на ФСО по решение на Изпълнителния съвет.

            (4) Синдикалният съвет на ФСО:

            1. изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет;

            2. координира дейността на синдикалните секции, които ФСО обединява;

            3. определя представителите на ФСО в преговори за сключване на КТД или споразумение;

            4. приема  решения за протестни действия и други синдикални акции, след съгласуване с ръководните органи на Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, при които ФСО е регистрирана;

            5. определя един от членовете на Изпълнителния съвет на ФСО, който да изпълнява функциите на Председател при негово отсъствие.

Чл. 7.  (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащ колективен орган, който организира и ръководи цялостната дейност на ФСО.

(2) Изпълнителният съвет на ФСО се състои от председател и секретари.

            (3) Мандатът на Изпълнителният съвет е до 4 (четири) години.

            (4) Членовете на Изпълнителния съвет носят отговорност по чл. 46 от Устава на КТ„Подкрепа”.

Чл. 8.  (1) Председателят на ФСО се избира от Делегатското събрание с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите в началото на заседанието делегати. В  случай, че при избора има двама и повече кандидати, и от тях никой не получи необходимите гласове, то се провежда втори избор измежду двамата кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидата, получил повечето гласове.

 

 

(2) Председателят на ФСО:

1. представлява ФСО и обединените в нея синдикални секции пред основния работодател и висшестоящите структури на КТ „Подкрепа“, както и пред обособените работодатели в случаите по чл. 3, ал. 3 от настоящия Правилник.

2. свиква и ръководи Делегатското събрание на ФСО и заседанията на Изпълнителния и Синдикалния съвет;

3. подписва организационни и финансови документи на ФСО.

4. подписва Колективния трудов договор и споразумения с основния работодател, след решение на Синдикалния съвет на ФСО.

Чл. 9.  (1) Броят на секретарите в Изпълнителния съвет на ФСО се определя от Делегатското събрание.

(2) Секретарите на ФСО се избират от Делегатското събрание с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите в началото на заседанието делегати. В случай, че при избора са предложени повече кандидати от определения брой съгласно предходната алинея и някои от тях не са получи необходимите гласове, то за избрани се считат кандидатите получили повече гласове до попълване на бройката.

(3) Секретарите на ФСО:

1. организират и отговарят за всички дейности, свързани с организационното осигуряване, информационното обслужване, колективните трудови спорове и други.

2. могат да изпълняват и други допълнителни функции, както и да им се делегират допълнително права по решение на Изпълнителния или Синдикалния съвет на ФСО.

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 10.  ФСО се прекратява след решение на Федеративния/Синдикалния съвет:

1. по предложение на Делегатското събрание на ФСО, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати;

2. при отпадане на основанията  по чл.1, ал.2 от настоящия правилник ;

3. по инициатива на съответния Федеративен / Синдикален съвет.

 

V. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА ФИРМЕНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 11. (1) При прекратяване на ФСО, имуществото и финансовите му средства се разпределят между синдикалните секции пропорционално на броя членовете им.

            (2) Извън случаите по предходната алинея, имуществото и финансовите средства на ФСО се разпределят между пълноправните членове, в които ФСО е регистрирано, по споразумение между тях.

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл.44, ал.2 от Устава на КТ„Подкрепа“.

§2.       Регистрираните фирмени синдикални организации се пререгистрират с нови номера и с дата на пререгистрация 01 юли 2016 г., съгласно чл.4, ал.3 от настоящия Правилник.

§3.       Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“.

§4.       Настоящият Правилник влиза в сила от датата на неговото приемане.