ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА НЖС „ПОДКРЕПА"

1. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на Синдикалната контролна комисия на НЖС "Подкрепа" в съответствие с Устава на НЖС "Подкрепа".

Чл.2 СКК се състои от председател и заместник председател. При необходимост, когато естеството на разглежданата проблематика изисква специални познания, по предложение на СКК могат да бъдат привличани експерти.

П. ЗАДАЧИ

Чл.З СКК осъществява:

(1). Цялостен контрол по спазване на Устава на НЖС "Подкрепа", Решенията на Националната конференция, Решенията на Синдикалния съвет и Решенията на ИС.

(2). Контрол по постъпленията, съхраняването, стопанисването и разходването на паричните средства и материални ценности на Синдиката, ФСО и Синдикалните секции.

(3). Контрол по паричната и материална отчетност, както и правилното и своевременно водене на счетоводната документация.

(4). Анализ на причините и условията довели до допуснатите финансови и организационни нарушения, и предлага мерки за отстраняването им пред ИС и Синдикалния съвет с мотивиран доклад.

(5). Постоянно наблюдение по отношение спазване на:

Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос;

Набирането и разходването на средствата по "Стачния фонд".

Ш. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4 По решение на Синд. съвет или ИС на НЖС "Подкрепа", СКК:

(1). Изисква сведения, справки, отчети, копия от документи и протоколи от заседания, извлечения от сметки и други доказателства от Синдикалните секции и ФСО на НЖС "Подкрепа".

 

(2). Изземва с протокол документи за обезпечаване на доказателства, които се връщат след приключване на случая.

(3). Дава становища относно:

- приемането на нови структури на НЖС "Подкрепа";

- провеждането на служебни или извънредни отчетно-изборни събрания на структурите на НЖС „Подкрепа".

(4). Дава задължителни предписания и тълкувания по устройствените актове на НЖС "Подкрепа";

т.1 Предписанията се считат за окончателни в случай, че не е постъпила жалба до ИС от засегнатата страна в седем дневен срок от връчването им. Постъпването на жалба от засегнатата страна не спира изпълнението на предписанията на СКК;

т.2 При неспазване на предписанията на СКК, същата внася за разглеждане мотивиран доклад по случая пред ИС или Синдикалния съвет с предложение за налагане на санкции съгласно Устава на НЖС "Подкрепа";

(5). В кръга на своята компетентност, СКК се произнася по възникнали спорове между структурите на НЖС "Подкрепа";

(6). Когато, важни причини налагат това с цел недопускане негативни последици за организацията, СКК предприема действия по ограничаване достъпа до помещенията и имуществото на съответната структура, за което сезира незабавно ИС на НЖС "Подкрепа", който уведомява Синд. съвет.

Чл.5 Финансовите и организационни проверки се извършват по решение на Синд. съвет или ИС на НЖС "Подкрепа".

IV. РЕВИЗИОННИ ДОКУМЕНТИ

Чл.6 След извършване на финансова и организационна проверка СКК изготвя мотивиран доклад и /или/ констативен протокол.Същите се внасят в срок до три дни от съставянето им в ИС на НЖС"Подкрепа" и ревизираната структура.

Чл.7 В седемдневен срок след връчване на ревизионните документи, ревизираните структури и длъжностни лица могат да подадат възражения и обяснения чрез СКК до ИС на НЖС "Подкрепа".

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.   Настоящият   Правилник   може   да   бъде   изменян   и   допълван   от Синд.съвет.

§2.   Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му.

§3.  Настоящият  Правилник  отменя  досега  действащия  Правилник  за дейността на Синдикалната контролна комисия.

§4.   Правилника   е   приет   от   Синд.   Съвет   на   НЖС   „Подкрепа"   на 28.02.2008г.