ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ НА КТ “ПОДКРЕПА”

/Приет на  08.02.2016 г./

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Синдикалната секция е основна структурна единица по месторабота и се учредява най-малко от 3 (три)членове.

(2) Синдикалната секция не е юридическо лице и няма право на стопанска и търговска дейност.

(3) При един и същ работодател, може да се учреди само една синдикална секция, освен в случаите на изграждане на Фирмена синдикална организация (ФСО).

(4) Съобразно спецификата на труда или друг организационно-производствен признак в синдикалната секция могат да се обособяват синдикални групи.

Чл.2. (1) Синдикална секция на самостоятелните члентове се учредява на териториален принцип към съответния Синдикален регионален съюз (СРС).

(2) Самостоятелни членове са пенсионери, учащи се, безработни, самоосигуряващи се лица и лица неорганизирани по месторабота.

 

IІ. ВЪЗНИКВАНЕ И ЧЛЕНСТВО НА СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ

 

Чл.3. Синдикалната секция възниква от датата на нейното учредяване.

Чл.4. (1) Синдикалната секция задължително се регистрира за членство в Национална федерация / Национален синдикат на професионален принцип и за членство в Синдикален регионален съюз на териториален принцип.

(2) Регистрацията се извършва въз основа на Заявление по образец – Приложение № 1 съм настоящия Правилник.

(3) Пълноправните членове на КТ „Подкрепа“ водят Регистър на синдикалните секции по Образец – Приложение № 2 към настоящия Правилник.

(4) В случаите, когато предприятието осъществява икономическа дейност в различни места на територията на различни синдикални регионални съюзи, синдикалната секция се регистрира в Синдикалния регионален съюз по месторабота на членовете.

Чл.5. (1) На базата на редовни отчисления от членски внос синдикалната секция се легитимира на всеки 6 (шест) месеца от Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, в които членува, както следва:

- за първо полугодие на годината – от 01 до 15 януари;

- за второ полугодие на годината – от 01 до 15 юли.

(2) Изключения извън сроковете по предходната алинея се допускат само за новоучредени синдикални секции или при промяна на председателя на синдикалната секция.

(3) Легитимирането на синдикалната секция става с Удостоверение по Образец – Приложение № 3 към настоящия Правилник, което се издава от Националната федерация/Национален синдикат и се заверява от съответния Синдикален регионален съюз в срока по ал.1.

Чл.6. По реда и в размера, определени с Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансови средства от членски внос, синдикалната секция задължително прави редовни отчисления от членски внос в Националната федерация / Националния синдикат и в Синдикалния регионален съюз, в които членува.

 

IIІ. ОРГАНИ НА СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ

 

Чл.7.(1) Висш ръководен орган на синдикалната секция е общото (делегатско) събрание, което се провежда най-малко веднъж на 6 (шест) месеца.

(2) В синдикални секции до 25 (двадесет и пет) членове се провеждат само общи събрания.

(3) В синдикални секции с над 25 (двадесет и пет) членове може да се проведе и делегатско събрание. Избора на делегати се извършва по синдикални групи, по смени, по цехове, по производства, по отдели, по поделения или друг организационен признак, при задължителна минимална квота за избор на брой излъчени делегати, както следва:

- от 26 (двадесет и шест) до 50 (петдесет) членове - 1 (един) делегат на 2 (двама) членове;

- от 51 (петдесет и един) членове до 150 (сто и петдесет) членове – 1 (един) делегат на 3 (трима) членове;

- от 151 (сто петдесет и един) членове до 300 (триста) членове – 1 (един) делегат на 5 (пет) членове;

- от 301 (триста и един) членове до 600 (шестотин) членове – 1 (един) делегат на 10 (десет) членове;

- от 601 (шестотин и един) членове до 1200 (хиляда и двеста) членове – 1 (един) делегат на 15 (петнадесет) членове;

- над 1201 (хиляда двеста и един) членове – 1 (един) делегат на 20 (двадесет) членове.

(4) В случаите на делегатско събрание председател и секретар/и/ на синдикалната секция участват като делегати по право.

(5) Общо (делегатско) събрание се свиква от Председателя, от ръководството на синдикалната секция, по искане на 1/10 (една десета част) от членовете й или по съгласувано решение между Националната федерация / Национален синдикат и Синдикалния регионален съюз, в която членува.

(6) Свикващите събранието задължително уведомяват за това Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, в които секцията членува. В случай, че в дневния ред на събранието са включени точки за отчет и избор на ръководство на синдикалната секция, уведомяването е най-малко 7 (седем) дни преди провеждането му.

(7) Общото (делегатското) събрание може да започне своята работа при наличие на кворум (50% + 1) от членовете на синдикалната секция (делегатите).

(8) Общото (делегатско) събрание се ръководи от председателя на синдикалната секция или друго лице, определено от събранието.

(9) Общото (делегатско) събрание определя дневен ред и при необходимост – съответни помощни органи (преброители, комисии и други).

(10) Общото (делегатското) събрание взема решения с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите при започване на заседанието.

(11) Решенията на Общото (делегатското) събрание се взимат с явно гласуване, освен ако събранието не реши друго.

(12) Дейността на Общото (делегатско) събрание задължително се протоколира. Заверени с „Вярно с оригинала“ копия от протокола се предоставят на Националната федерация / Националния синдикат и Синдикалния регионален съюз, в които членува.

(13) На Общото (делегатското) събрание могат да присъстват представители на всички висшестоящи органи на КТ “Подкрепа”.

Чл.8. (1) Ръководството на синдикалната секция е постоянно действащ колективен орган, който организира и ръководи цялостната дейност на секцията.

(2) Ръководството на синдикалната секция се състои от председател, секретар(и) и секретари на групи, когато такива са обособени.

(3) Мандатът на ръководството на синдикалната секция е до 4 (четири) години.

(4) Правомощията на член на ръководството на синдикалната секция може да се отнемат в случаите и по реда на чл.46 от Устава на КТ “Подкрепа”.

Чл.9. (1) Председателят на синдикалната секция се избира от Общото (делегатското) събрание с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите в началото на заседанието членове (делегати). В случай, че при избора има двама и повече кандидати и от тях никой не получи необходимите гласове то се провежда втори избор между двамата кандидати получили най-много гласове. За избран се счита кандидата получил повечето гласове.

(2) Председателят на синдикалната секция:

1. Представлява членовете на синдикалната секция пред работодателя и висшестоящите структури на КТ „Подкрепа“.

2. Свиква и ръководи Общото (делегатско) събрание на синдикалната секция.

3. Свиква и ръководи заседанията на ръководството на синдикалната секция.

4. Подписва организационни и финансови документи на секцията.

5. Подписва Колективния трудов договор и споразумения с работодателя след решение на ръководството на синдикалната секция.

Чл.10. (1) Броят на секретарите на синдикалната секция се определя от Общото (делегатско) събрание.

(2) Секретарите на синдикалната секция се избират от Общото (делегатското) събрание с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите в началото на заседанието членове (делегати). В случай, че при избора има повече кандидати от определения брой съгласно предходната алинея и някои от тях не са получи необходимите гласове, то за избрани се считат кандидатите получили повече гласове до попълване на бройката.

(3) Секретарите на синдикалната секция:

1. Организират и отговарят за всички дейности, свързани с организационното осигуряване, информационното обслужване, безопасни и здравословни условия на труд, индивидуалните и колективни трудови спорове и други.

2. Могат да изпълняват и други допълнителни функции, както и да им се делегират допълнително права по решение на ръководството на синдикалната секция.

Чл.11. Секретарите на групи се избират от Общите събрания на съответните синдикални групи.

 

IV. ЧЛЕНСТВО В СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ

 

Чл.12. (1) Всяко физическо лице, по смисъла на чл.1 от Устава на КТ “Подкрепа”, има право да членува в синдикална секция.

(2) Всеки пълнолетен индивидуален член на синдикалната секция има право да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на КТ “Подкрепа” на всички нива. При спазване на ограниченията се допуска по чл.89 от Устава на КТ „Подкрепа“.

Чл.13. Членството на физическо лице възниква:

1. От момента на учредяване на синдикалната секция и лицето е учредител.

2. От датата на подаване на писмено заявление до ръководството на синдикалната секция и същото в 7-дневен срок не бъде отклонено чрез писмен отказ, адресиран до кандидатстващия.

3. При отказ, по молба на кандидатстващия, общото (делегатско) събрание на синдикалната секция може да преразгледа заявлението и вземе окончателно решение.

Чл.14. Членството на физическо лице в синдикалната секция се прекратява при:

1. Напускане с писмено заявление.

2. Изключване.

3. Поставяне под запрещение.

4. Смърт.

Чл.15. (1) Индивидуален член се изключва от синдикалната секция при:

1. невнасяне на членски внос по неуважителни причини повече от един месец;

2. доказани нарушения на основни принципи и цели, залегнали в Устава и Програмата на КТ “Подкрепа”

3. действия или бездействие, уронващи престижа и името на КТ “Подкрепа”, Национална федерация / Национален синдикат или Синдикалния регионален съюз.

(2) Изкслючването става само с изрично решение на Общото (делегатско събрание) на синдикалната секция, при изслушване на засегнатата страна, уведомена за събранието с писмо с обратна разписка.

(3) Индивидуален член на синдикалната секция, който е избран в ръководен или контролен орган на КТ “Подкрепа” на всички нива, не може да бъде изключен от синдикалната секция, докато заема длъжността, за която е избран.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИНДИКАЛНАТА СЕКЦИЯ

 

Чл.16. Прекратяване на членство на синдикалната секция се допуска при:

1. при прекратяване съществуването на или дейността на работодателя, при който е учредена синдикалната секция;

2. решение за прекратяване, взето от Общото (делегатско) събрание на синдикалната секция с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете (делегатите) на синдикалната секция.

3. изключване на синдикалната секция.

Чл.17. (1) Членството на синдикалната секция се прекратява чрез изключване при доказани нарушения на Устава на КТ „Подкрепа“ и на устройствените й вътрешни актове, приети от Конгреса и Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, по решение на Националната федерация / Национален синдикат и на Синдикалния регионален съюз, в които членува.

(2) При различни решения на Националната федерация / Национален синдикат и на Синдикалния регионален съюз, спорът се отнася за решение до Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“.

(3) Изключената по реда на предходните алинеи синдикална секция, не може да бъде приемана за член на друга структура на КТ “Подкрепа“.

(4) Членството на изключена синдикална секция може да се възстанови само с решение на изключилата я структура или неин правоприемник.

 

 

VI. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

 

Чл.18. При прекратяване съществуването на синдикалната секция движимото и недвижимото й имуществото, и активите й остават за съответните поделения на КТ „Подкрепа“, в които членува – Национална федерация/Национален синдикат и Синдикален регионален съюз.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящият Правилник се приема на основание чл.43, ал.8 от Устава на КТ „Подкрепа“.

§2. Регистрираните синдикални секции се пререгистрират с нови номера и с дата на пререгистрация 01 юли 2016 г., съгласно чл.4, ал.3 от настоящият Правилник.

§3. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“.

§4. Настоящият Правилник влиза в сила от датата на неговото приемане.