Правилник за работата на Изпълнителния съвет на Националния Железничарски Синдикат на КТ”Подкрепа”

 

Чл.1. Изпълнителния съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на организацията между Синдикалните съвети. Той се състои от Председател, Заместник-председател, Гл. секретар и Синдикални секретари. Председателят и Зам. председателя на Синдикалната контролна комисия са с право на съвещателен глас.

 

Чл.2. Заседанията на ИС започват ако присъстват повече от 50% от членовете му.

 

Чл.3. Изпълнителния съвет:

          /1/  Провежда редовни заседания най-малко веднъж на един месец.

          /1/ Изготвя структурата, щатното разписание и ежегоден бюджет на Синдиката.

          /2/ Изготвя и внася бюджета за утвърждаване в Синдикалния съвет на НЖС „Подкрепа”.

          /3/  Изработва правилник за дейността си.

          /4/ Изпълнява решенията на Конференцията и Синдикалния съвет.

          /5/  Подготвя и свиква заседанията на Синдикалния съвет на НЖС.

          /6/ Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите, с явно гласуване.

          /7/ Разглежда заявления за колективно членство в НЖС, както и за асоцииране на членове към него и ги предлага на Синдикалния съвет за взимане на решение.

          /8/ Организира при нужда експертни групи и технически органи.

          /9/ Назначава и освобождава лицата работещи в НЖС.

          /10/ Организира цялостната финансова дейност на организацията.

          /12/ Разпределя функциите, правата и задълженията на Синдикалните секретари.

/13/ Приема  схема за отчет на пълноправните  членове, съгласно чл.   14, ал. 5 от Устава на Синдиката.

/14/ Разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НЖС. При нарушаване на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отпускане на финансовите средства от членски внос, ИС разглежда случая и го внася в Синдикалния съвет за решение.

          /15/ Следи за спазване на Устава, решенията на Конференцията и Синдикалния съвет от пълноправните членове на НЖС.

          /16/ Информира структурите на Синдиката за дейността си.

 

Чл.4. Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Синдикалния съвет с право на един глас.

 

Чл.5. /1/ Заседанията на Изпълнителния съвет се ръководят от Председателя на Синдиката.

          /2/ В отсъствие на Председателя и по негово поръчение се ръководят от Заместник председателя или Гл. секретар.

 

Чл.6. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане 24.09.2015 г. и отменя досега действащият.