УСТАВ

НА НАЦИОНАЛЕН ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ СИНДИКАТ

КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"

   

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Национален железничарски синдикат е синдикална организация, представляваща доброволен съюз на работещите в сферата на транспорта, спедицията и логистиката. В тях членуват граждани, обединени за защита на своите социални и професионални интереси.

Чл. 2. Националният железничарски синдикат (НЖС) е самостоятелна про­фесионална организация, членуваща в Конфедерацията на труда "Подкрепа" ("поделение" на КТ "Подкрепа"), и е независима от държавните и административни органи, работодатели, политически партии и др.

ЦЕЛ

Чл. 3. Основната цел и предмет на дейност на НЖС е защитата на професионалните и социални интереси на своите членове, както и защита на правата и достойнството им чрез:

/1/ Защита на интересите и правата на своите членове в сферата на професионалната им дейност, заплащането на труда, социално-битовите условия, техническата безопасност и охрана на труда.

/2/ Съгласуване интересите на своите членове с тези на работодателите за просперитет на предприятията и работещите в тях.

/З/ Защита здравето, материалните, обществените и културни интереси на своите членове и техните семейства.

/4/ Полагане на усилия за осъществяване на пълно равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

/5/ Осигуряване на компетентна правна защита на своите членове.

/6/ Осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация.

/7/Укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността между транспортните работници и служители в Република България.

/8/ Влияние (лобиране) при формиране на транспортната социално-икономическа политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.

ЗАДАЧИ

Чл. 4. НЖС "Подкрепа" осъществява своите задачи като:

/1/ Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната власт, съдебната власт и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

/2/ Участвува в преговори с работодателите, национални, регионални и местни институции в отрасъла и бранша за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество.

/З/ Осъществява контролни  права, предоставени  от КТ и  информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатираните нарушения и препоръчва на членовете си да не осъществяват трудова дейност на работните места, където условията не съответствуват на приетите нормативни документи.

/4/ Следи и съдействува за формирането на пазара на труда и отстоява стойността на работната сила в бранша.

/5/  Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.

/6/ Развива синдикалната солидарност между работниците и служителите от бранша и отрасъла.

/7/Изисква от работодателите и следи да създаване на оптимални условия за отдих на членовете си.

/8/ Провежда културно-просветна и благотворителна дейност.

/9/ Съдействува и предприема действия за задоволяване на жилищните потребности на социално слабите си членове и техните семейства и получаване на полагащите се помощи от социални и други фондове.

/10/ Сътрудничи с органите на здравеопазването и национални и обществени пенсионни фондове за подобряване обслужването на своите членове, както и тяхното осигуряване.

/11/ Съдействува за повишаване на качеството и ефективността на образователната система в бранша и отстоява пред държавните институции обезпечаването й със средства.

/12/ Следи, съдейства и отстоява пред държавните институции и работодатели развитието на научноизследователска дейност.

/13/ Изразява становища по ключово-важни проекти и въпроси, като разпределението на националния доход, разпределението на капиталовложенията, разпределението на фондовете за обществено потребление, размерите на работната заплата и други въпроси от жизнено значение на работниците и служителите.

/14/ Разработва и внася проекти относно представителност и участие в управлението, социално и други законодателства.

/15/ Организира дейности, средствата от които се използуват за изпълнение на специфичните задачи на Националният синдикат, произтичащи от този Устав.

/16/ Организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.

/17/ Организира и съдейства за изпълнение на задачите, произтичащи от Устава и Програмата.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 5. /1/ Националният железничарски синдикат (НЖС) е пълноправен член на КТ "Подкрепа".

/2/НЖС е юридическо лице, статут придобит от КТ "Подкрепа", като нейно поделение със седалище в гр. София.

/З/ Националният железничарски синдикат "Подкрепа" притежава собствен устав, знак, шрифт и печат.

/4/ Ползването на наименованието, знака, шрифта и печата или елементи от тях се уреждат с решение на Синдикалния съвет.

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 6. НЖС "Подкрепа" може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 7. НЖС "Подкрепа" може да взаимодействува с организации у нас, и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и Програма, като запазва своята независимост и идентичност.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

Чл. 8. НЖС "Подкрепа" участвува в международни прояви свързани с дейността й.

ДЕЙСТВИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Чл.   9.   НЖС   "Подкрепа"   действа   на  територията   на  цялата  страна, независимо   от   формата  на   собственост   на предприятия, учреждения и фирми, както и в предприятия с българско участие в чужбина, доколкото друго не е предвидено в съответното законодателство.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. НЖС "Подкрепа" се представлява от Председателя, а в негово отсъствие от Зам. Председателя или Главния секретар, или упълномощен от Изпълнителния съвет негов член.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА

Чл.11. НЖС "Подкрепа" защитава своите членове - физически и юридически лица, при трудови спорове пред съдилищата, както и пред други юрисдикции, ако това не противоречи на действуващото законодателство.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 12. В НЖС "Подкрепа" членуват синдикални организации изградени на професионален и териториален принцип. Синдикалните организации биват: Фирмени синдикални организации (ФСО) и Синдикални секции (СС ).

ПРАВА

Чл. 13. Членовете на НЖС "Подкрепа" имат право:

/1/   Да участвуват в цялостната дейност на НЖС.

/2/ Да участвуват в разработването, обсъждането и приемането на програмните и устройствени документи.

/З/ Да получават текуща информация за всички решения на Синдиката и неговите органи за управление.

/4/ Да получава финансова, правна и организационна помощ, от Синдиката.

/5/ Да участвуват солидарно в акции препоръчани от Конфедерацията или Синдиката.

/6/ Да напускат Синдиката.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. Членовете на Синдиката са задължителни:

/1/ Да спазват Устава и устройствените документи на Конфедерацията и Синдиката и изпълняват техните програми.

/2/ Да изпълнява решенията на Синдикалния съвет.

/З/ Да изпълняват решенията на ръководните и контролни органи на Синдиката.

/4/ Редовно да правят отчислявания от членски внос към Синдиката, съгласно Наредбата на КТ "Подкрепа" за набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос.

/5/ Да дават редовна информация за дейността си и броя на членовете си пред ръководството на Синдиката, най-малко веднъж на шест месеца.

/6/ Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расови, национална и религиозна омраза или дискриминация, комунистическа, фашистка и друга тоталитарна идеология.

ПОЧЕТНИ И АСОЦИИРАНИ  ЧЛЕНОВЕ

Чл. 15. /1/ В НЖС "Подкрепа" могат да членуват чужди синдикални организации или чужди и български граждани, които споделят целите и идеалите на Синдиката, със статут на почетни членове, без право на глас. Те не могат да бъдат избирани в ръководните, изпълнителните и контролни органи на Синдиката.

/2/ Асоциирани членове на НЖС „Подкрепа” могат да бъдат организации, чиито цели и предмет на дейност са сходни с тези на Синдиката.

/3/ Асоциирани членове не могат да бъдат организации, които са регистрирани по Закона за политическите партии, както и синдикални организации.

/4/ Асоциираните членове могат да участват в заседанията на Синдикалния съвет със статут на наблюдатели.

/5/ Асоциираните членове на Синдиката са длъжни:

          1. Да дават информация пред Синдикалния съвет за дейността си.

          2. Да участват солидарно в акции, организирани от КТ „Подкрепа” и НЖС.

      3. Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, расова, национална и религиозна омраза или тоталитарни идеологии и да не упражняват пряка или непряка дискриминация.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА НОВИ КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 16./1/   Синдикалните организации, кандидати за   членство в НЖС регистрират в Изпълнителния съвет:

1.Заявление    за    членство.

2. Устройствени и програмни документи:

- учредителен протокол;

- списък на членовете си;

- подписани декларации по чл. (89) от Устава на КТ "Подкрепа."

/2/Внесените документи и становището на СКК се представят на ИС, който ги внася на редовен Синдикален съвет за окончателно решение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 17. Прекратяване на членство в НЖС "Подкрепа" може да стане в следните случаи:

/1/ Прекратяване съществуването на колективния член.

/2/ По желание на колективния член.

/З/ Чрез изключване.

Чл. 18. Прекратяване на членството в НЖС  при условията на чл. 17 ал. 1 става след писмени заявления на всички индивидуални членове до Синдикалния съвет и взето единодушно решение от висшия му ръководен орган за прекратяването му. Синдикалния съвет приема решение за разпореждане с имуществото.

Чл. 19. Членството в НЖС при условията на чл. 17 ал. 2 се прекратява след подаване на писмено заявление до Изпълнителния съвет, придружено от протокол за взето единодушно решение на висшия ръководен орган на съответната структура и писмени заявления на всички индивидуални членове, удостоверяващ съгласието на членовете. Прекратяването на членството се оформя с решение на Синдикалния съвет.

Чл. 20. /1/Прекратяване на членството при условие на чл. 17 ал. З става при:

1. Не внасяне на членски внос по неуважителни причини повече от три месеца, доказано с документи.

2. Действия или бездействия уронващи престижа или несъответстващи на устава на НЖС „Подкрепа”, доказани с документи.

/2/ Предложението за изключване и съответните документи се внасят писмено в СКК. СКК излиза с доклад пред Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет внася съответните документи за разглеждане в Синдикалния съвет.

/З/ Решението за изключване се взема от Синдикалния съвет с квалифицирано мнозинство -2/3, след поканване за изслушване на засегнатата страна, уведомена писмено с обратна разписка. Решението на Синдикалния съвет може да се обжалва пред Конфедеративния съвет, решението на който е окончателно.

/4/ Недопустимо е да се създава нова структура до момента на приключване на процедурата по изключването.

ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

Чл. 21. /1/ Всяко физическо лице по смисъла на чл.1 от настоящия устав, може да членува в синдикалните секции (групи) на НЖС.

/2/ Индивидуалния членски внос на всеки член на НЖС е съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на КТ „Подкрепа”.

/3/ Всеки пълнолетен индивидуален член на синдиката има право да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на НЖС, ФСО или в синдикалната секция (група). Ограничение се допуска по чл. 89 от Устава на КТ „Подкрепа”

/4/ Кандидатите по чл. 21, ал. 2, подписват задължително преди избора декларация по чл. (89) от Устава на КТ "Подкрепа."

Чл. 22. /1/ Членство на физическо лице в секцията (групата) възниква от:

1. Момента на учредяване на секцията, ако лицето е учредител.

2. Датата на подаване на писмено заявление до ръководството на секцията, при условие че то не е отклонено в седемдневен срок,

/2/ При отказ от страна на ръководството Общото (делегатско) събрание на секцията може да преразгледа заявлението и вземе окончателно решение.

Чл. 23. Членството на физическо лице в секцията се прекратява при:

1. Напускане с писмено заявление;

2. Изключване;

3. Самоизключване при невнасяне на членски внос по доказани неуважителни причини повече от един месец;

4. Поставяне под запрещение;

5. Смърт.

Чл. 24. Индивидуален член на секция, който е избран в ръководен или контролен орган на НЖС "Подкрепа" не може да бъде изключен от Синдиката без Синдикалния съвет да го е освободил от заеманата ръководна или контролна длъжност.

Чл. 25. /1/ Индивидуален член се изключва от НЖС по решение на Общото (делегатското) събрание на секцията, към която членува, при изслушване на засегнатата страна. Тази санкция се прилага при:

1. Не внасяне на членски внос по доказани неуважителни причини, повече от един месец.

2. При доказани с документи нарушения на основните принципи и цели на КТ "Подкрепа" и НЖС залегнали в Устава и Програмата.

Чл. 26. Изключените колективни и индивидуални членове на НЖС не могат да бъдат приемани в друга структура на КТ "Подкрепа". Членството им се възстановява само от изключилата ги структура или нейния правоприемник.

 

ГЛАВА ТРЕТА

СТРУКТУРА, РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА СИНДИКАТА

Чл. 27. /1/ Върховен орган на НЖС "Подкрепа" е Националната конференция.

/2/  Редовна  конференция   се   свиква     веднъж   на  четири     години.

/З/ Конференцията започва своята работа, ако присъствуват делегати на повече от половината пълноправни членове, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. Заседанията се председателстват от Председателя, Зам. председателя или член от ИС, определен от Конференцията.

/4/ Конференцията взема решения, ако присъствуват повече от половината от регистрирани делегати, при явно гласуване и наличие на обикновено  мнозинство  (50% + 1 от присъстващите при  започване  на заседанието), освен случаите, предвидени в чл.28 ал. 2, 3 и 4 и чл.59.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл. 28. /1/   Изслушва отчета на Председателя на Синдиката.

/2/ Приема Устава, както и измененията в него, с квалифицирано мнозинство  2/3 от присъстващите в началото  на  заседанието делегати, с явно гласуване.

/З/ Утвърждава общата Програма на НЖС с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати и явно гласуване.

/4/ Избира едновременно екип от председател и зам. председател по тяхно предложение, с обикновено мнозинство (50 % +1 глас) от присъстващите в началото на заседанието делегати, при тайно гласуване с мандат до следващата Конференция. Не се допуска участие на един и същ кандидат в повече от един от конкуриращите се екипи. Ако при избора никой от екипите не получи необходимите гласове се провежда втори избор при тайно гласуване с обикновено мнозинство, като в него участвуват двата екипа, получили най-много гласове при първия избор. В случай, че и двата екипа не съберат 50% + 1 от гласовете на присъстващите в началото на заседанието делегати, се предлагат нови екипи.

/5/ Избира Главен секретар. Избраният екип предлага Главния секретар. Предложението се гласува поименно при явно гласуване и обикновено мнозинство. При не избиране на предложения за Главен секретар, той се замества с нова кандидатура, дадена от екипа. Предложението се гласува по реда на настоящата алинея.

/6/ Избраният екип предлага броя и листата за останалите членове на Изпълнителния съвет - синдикални секретари. Листата се гласува поименно при явно гласуване и обикновено мнозинство. При не избиране на член от предложената листа той се замества с нова кандидатура, дадена от екипа. Предложението се гласува по реда на настоящата алинея.

/7/ Избира поименно с явно гласуване и обикновенно мнозинство, синдикалните секретари, съгласно предложената листа от новоизбрания екип. Копференцията попълва не по-малко от половината от утвърдения по преходната алинея брой на синдикални секретари. При неизбиране на член от предложената листа той може да се замества с нова кандидатура, предложена от екипа. Изборът се извършва по същия ред.

/8/ При непопълване на утвърдения по реда на ал. /6/ брой на синдикални секретари изборът се извършва от Синдикалния съвет, отново по предложена от екипа председател и зам. председател листа.

/9/Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Синдиката.

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 29. /1/ Висш ръководен орган на Синдиката между две Конференции е Синдикалния съвет, който представлява отворена структура. Състои се от поименно упълномощени представители на пълноправните членове - председатели на самостоятелни синдикални секции, председатели на ФСО и членовете на ИС. Ръководството на контролния орган и съветниците на ИС присъстват с право на съвещателен глас.

/2/ Заседанията на Синдикалния съвет започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му.

/З/ Синдикалният   съвет     взема     решения      с     явно   гласуване    и обикновено мнозинство (50 % + 1 ) от гласовете на членовете си, присъстващите в началото на заседанието, освен когато в настоящия Устав е предвидено друго.

ПРАВА НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30. Синдикалният съвет:

/1/  Изработва Правилник за дейността си.

/2/ Изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет и на контролния орган.

/З/ Изслушва и приема отчетите  на  пълноправните членове съгласно чл. 14 ал. 5.

/4/ Избира контролен орган (СКК) на НЖС "Подкрепа" с обикновено множество и явно гласуване, определя правомощията му и приема правилника за неговата работа.

/5/ Избира поименно с явно гласуване и с  обикновенно мнозинство синдикални секретари до попълване на утвърдения от Конференцията брой по предложена от екипа председател и зам. председател листа. При неизбиране на член от предложената ллиста той може да се замества с нова кандидатура, предложена от екипа. Изборът се извършва по същия ред. Предложените кандидатури следва да бъдат представени на пълноправните членове на Синдиката за обсъждане преди избора.

/6/ По предложение на Изпълнителния съвет разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НЖС "Подкрепа" и взема решения.

/7/    Координира дейността на членовете си.

/8/Осигурява информация на членовете си за дейността на Синдиката и обработва информацията, постъпила от тях.

/9/ Разглежда и утвърждава заявления за членство в Синдиката по реда на чл. 17.

/10/ Утвърждава бюджета на Синдиката.

/11/Създава условия за организационно укрепване на Синдиката.

/12/ Приема с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете си схема за структурно и териториално деление на Синдиката.

/13/ Във връзка с чл.25 освобождава член на ИС, извършил доказани нарушения на Устава и Програмата на НЖС или при безспорно доказани нарушения на служебните му задължения. Решението се взима с обикновено мнозинство от присъстващите в началото на заседанието членове на Синдикалния съвет при тайно гласуване.

/14/ При доказани нарушения на Устава, решенията на Конференцията и Синдикалния съвет и действия и бездействия, уронващи престижа на КТ „Подкрепа” и НЖС, взема решение за отстраняване на член на ръководен или контролен орган на всички нива на структурите на НЖС.

/15/ Когато член на ръководен или контролен орган на Синдиката е осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер и това уронва авторитета на Синдиката, той може да бъде изключен с решение на Синдикалния съвет.

/16/ Утвърждава заместник на член на ИС и на член на СКК на НЖС, но на не повече от половината, който отсъства продължително време по обективни причини, до завръщането му. Изборът се извършва с обикновено мнозинство/50% + 1/ от присъстващите в началото на заседанието членове на Синдикалния съвет и тайно гласуване.

/17/ Избира стачен комитет.

/18/ Попълва състава на ИС, на СКК и на Стачния комитет.

/19/ Определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовна Конференция.

/20/ Решение на Извънредна конференция може да се вземе   от   Синдикалния съвет при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на синдикалните секции на пълноправните членове на Синдиката, представено в Изпълнителния съвет и по искане на ИС.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. /1/Синдикалният съвет или упълномощени от него лица са задължени да предприемат действия за търсена на имуществена и наказателна отговорност.

/2/Отговорност се носи от всеки член на Синдикалния съвет за действия или бездействие,  които  представляват  нарушение на Устава и Програмата на Синдиката.

СВИКВАНЕ НА СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

Чл. 32. /1/ Синдикалният съвет провежда редовни заседания веднъж на три месеца.

/2/Синдикалният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на Председателя, Изпълнителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на Синдикалния съвет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.33. Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на Синдиката между Синдикалните съвети. Той се състои от председател, зам. председател, гл. секретар и синдикални секретари. Ръководството на контролния орган може да участва без право на глас.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 34. Изпълнителният съвет:

/1/ Изпълнява решенията на Националната конференция и Синдикалния съвет

 /2/Изработва правилник за дейността си.

/З/ Подготвя и свиква заседанията на Синдикалния съвет.

/4/ Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Синдиката. Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.

/5/ Приема  схема за отчет на пълноправните  членове, съгласно чл.   14, ал. 5.

/6/ Разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НЖС. При нарушаване на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отпускане на финансовите средства от членски внос, ИС разглежда случая и го внася в Синдикалния съвет за решение.

/7/ Следи за спазване на Устава, решенията на Конференцията и Синдикалния съвет от пълноправните членове на НЖС.

/8/ Информира структурите на Синдиката за дейността си.

/9/ Разглежда и одобрява бюджета за текущата година и го предлага на СС за утвърждаване.

/10/  Утвърждава щатното разписание на Синдиката.

/11/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Синдикалния съвет с право на по един глас.

/12/ Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват  правата и задълженията на членовете му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 35. /1/ Председателят на Синдиката се избира от Националната конференция с мандат до следващата редовна конференция.

/2/Председателят има представителни функции, изразява волята на Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет.

/З/ Председателят подписва всички документи относно дейността на Синдиката.

/4/ Председателят свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.

/5/ Председателят свиква и ръководи заседанията на Синдикалния съвет.

/6/ Председателят може временно да спре решение на Изпълнителния съвет на НЖС "Подкрепа", като го внесе за разглеждане и вземане на решение от извънреден или редовен Синдикален съвет.Председателят не може да делегира на други лица тези правомощия.

/7/Председателят може да свиква и ръководи извънреден Синдикален съвет.

/8/ Председателят отчита дейността на Изпълнителния съвет, пред Синдикалния съвет и Националната конференция.

/9/Председателят носи отговорност по чл. 31  на настоящия Устав.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 36. /1/ Заместник председателят на Синдиката се избира от Националната конференция с мандат до следващата Конференция.

/2/ В отсъствие   на Председателя, той има правата и   задълженията по преходния член.

/З/ Заместник председателят носи отговорност по чл. 31 от настоящия Устав.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 37. /1/ Главния секретар на Синдиката се избира от Националната конференция с мандат до следващата Конференция.

/2/ В отсъствие   на Председателя и Зам. председателя, той има правата и   задълженията по преходния член.

/З/ Главния секретар носи отговорност по чл. 31 от настоящия Устав.

СИНДИКАЛНИ СЕКРЕТАРИ

Чл. 38. Синдикалните секретари:

/1/ Избират се от Националната конференция с мандат до следващата Конференция.

/2/ Членове са на Изпълнителния съвет  и Синдикалния съвет  с право на по един глас.

/3/ Организират и отговарят за дейността на ръководените от тях сектори.

/4/ Отчитат дейността си пред Синдикалния съвет по искане на всеки негов член.

/5/ Носят отговорността по чл. 31 от настоящия Устав.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 39. /1/ Контролната дейност на Синдиката се осъществява от Синдикална контролна комисия (СКК), избрана от Синдикалния съвет по реда на чл.30 ал.4.

          /2/ Правомощията на СКК се определят от Синдикалния съвет.

          /3/ Ръководството на СКК се избира от Синдикалния съвет в екип от Председател и Зам. председател по реда на чл. 30 ал.4.

    /4/ Синдикалния съвет може да избере членове на СКК по предложение на Синдикалния съвет, от Изпълнителния съвет и от ръководството на СКК.

          /5/ СКК изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от Синдикалния съвет.

          /6/ Ръководството и членовете на СКК не могат да бъдат избирани в ръководните органи и структурите на Синдиката.

          /7/ СКК отчита дейността си пред Конференцията, пред Синдикалния съвет и ИС.

          /8/ Ръководството и членовете на СКК носят отговорност по чл.31.

СТРУКТУРА

Чл. 40. /1/ Организационната структура на НЖС "Подкрепа" е изградена от фирмени синдикални организации (ФСО), синдикални секции и групи по месторабота и професии.

/2/На територията на столицата, където е седалището на Синдиката, той изпълнява функциите на Синдикален регионален съюз.

/З/ ФСО се създава по решение на Изпълнителния съвет на Синдиката в компании и организации с производствена и професионална разсъсредоточеност. ФСО се състои от обособени синдикални секции.

 ЧЛЕНОВЕ НА СИНДИКАТА

Чл. 41. НЖС "Подкрепа" се състои от ФСО, обединяващи синдикални формирования по териториален и професионален принцип и синдикални секции в предприятията. В него членуват:

 1. ФСО;

2. Синдикални секции;

3. Синдикални групи;

ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 42. /1/ ФСО е синдикална    структура, съответствуваща    на териториалната и   производствена  разсредоточеност на предприятията,    при условие, че основния работодател е делегирал права    по трудовоправните отношения на ръководители на поделения и др.

/2/ ФСО се състои от обособени синдикални секции в предприятията и поделенията.

/З/ При необходимост към синдикалните секции се формират синдикални групи.

/4/ Постоянно  действащ ръководен орган,  ръководещ  и  организиращ цялостната дейност на ФСО е Изпълнителния съвет.

1. Изпълнителният съвет има права и задължения според чл. 14 от Устава на НЖС "Подкрепа".

2. Изпълнителният съвет се състои от:

- Председател;

- Секретар;

3. Изпълнителният съвет на ФСО се избира от делегатско    събрание, според чл. 28, ал. ал. 4, 5 и 6.

4. Изпълнителният съвет провежда редовни заседания най-малко един път месечно.

5. Изпълнителният съвет се отчита за своята цялостна дейност пред делегатското събрание, а един път на три месеца пред Изпълнителния съвет на НЖС "Подкрепа".

/5/ Служебно събрание на ФСО се свиква от ИС на НЖС.

СИНДИКАЛНА СЕКЦИЯ

Чл. 43. /1/Синдикалната секция е основната структурна единица по месторабота и се учредява най-малко от 3 членове. Съобразно спецификата на труда в секцията могат да се обособят синдикални групи.

/2/ Синдикалната секция възниква от датата на нейното учредяване и се регистрира във Синдиката и в съответния Регионален синдикален съюз.

/3/ Синдикалната секция се легитимира на всеки 6 месеца от Синдиката и Синдикалния регионален съюз, в който членува на базата на редовни отчисления от членския внос.

/4/ Самостоятелни членове могат да се обединяват в синдикални секции на професионално-териториален принцип.

/5/ Събраните средства от членския внос от секциите се съхранява отделно или от специално оторизиран индивидуален член на секцията (касиер), или в партида по сметка в банка, спесимент по която има председателя и касиера на секцията.

/6/Синдикалната секция не е юридическо лице, няма право на стопанска и търговска дейност.

/7/ Членството на синдикалната секция се прекратява чрез изключване при доказани нарушения на Устава и устройствените документи. Изключването на синдикалната секция се извършва с решение на Синдикалния съвет на Синдиката и на Синдикалния регионален съюз, легитимирали я като своя структурна единица.

/8/ Изключените синдикални секции не могат да бъдат приети за членове на други структури на Конфедерацията. Членството им се възстановява само от изключилата ги структура или нейния правоприемник.

/9/ Синдикалната секция осъществява дейността си съгласно Правилник за организацията и дейността на синдикалната секция, приет от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа”.

чл. 44. Висш ръководен орган на СС е общото /делегатското/ събрание, което се провежда най-малко на шест месеца и за което се уведомява ИС на НЖС.

/1/ Общото /делегатското/ събрание може да започне своята работа при наличие на кворум 50% + 1 от членовете /делегатите/.

/2/ Общото /делегатското/ събрание взема решения с обикновено мнозинство 50% + 1 гласа от присъстващите при започване на заседанието.

/3/ Общото /делегатското/ събрание на секцията избира с обикновено мнозинство 50% + 1 гласа от присъстващите в началото на заседанието, ръководство на секцията в състав: председател и секретари. При наличие на обособени синдикални групи, те се представляват от секретари, избрани на събрание на синдикалните групи. Тези секретари влизат в състава на ръководството на секцията. В ръководството на секцията могат да бъдат избрани лица, членували не по-малко от една година в КТ „Подкрепа” с изключение на новоучередяващи се секции.

/4/ Избраното по реда на ал. 3 ръководство на секцията е с мандат до четири години.

/5/ На общото /делегатското/ събрание могат да присъстват представители на всички висшестоящи органи на НЖС.

/6/ Общото /делегатското/ събрание на секцията се свиква по искане на председателя, ръководството на секцията, една десета част от членовете й или по искане на ИС на НЖС.

чл.45. При доказани виновни нарушения на Устава на НЖС и решенията на ръководните й органи, се отнемат правомощията на членовете на ръководството на Синдикалната секция след съгласувано решение на Синдикалния съвет на НЖС и Регионалния съвет на съответния пълноправен член на Конфедерацията в който членува. Решенията на съответните съвети се вземат с квалифицирано мнозинство две трети. В този случай при нужда се насрочва служебно изборно събрание

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

ДОХОДИ

Чл. 46. Доходите на НЖС "Подкрепа" се набират от:

/1/ Членски внос.

/2/Доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина.

/З/ Имущество.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 47. /1/ НЖС "Подкрепа" притежава движими и недвижими имущества, налични пари и ценни книжа.

/2/ При необходимост НЖС "Подкрепа" може да учредява и участия в стопански и търговски структури.

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл. 48. Финансовите средства се изразходват за обезпечаване на организационната, социалната и културно-просветната дейност на Синдиката, а също и за дейности, провеждани в съответствие с Устава.

БЮДЖЕТ

Чл. 49. /1/ Бюджетът на НЖС "Подкрепа" за съответната календарна година се разработва и предлага от Изпълнителния свет. Утвърждаването му става с решение на Синдикалния съвет.

/2/ Измененията в бюджета се извършват по реда на предходната алинея.

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 50. Финансовата дейност се отчита периодично пред Синдикалния съвет.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 51. /1/ Размерът на членския внос на физическите лица членове на НЖС "Подкрепа" се определя от Наредба утвърдена от Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа.

/2/ Процента на членския внос от трудовото възнаграждение над този по ал. 1 се определя на Общо (делегатско) събрание на секцията.

/З/ Редът и начинът на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос се определя с Наредба, утвърдена от Конфедеративния съвет на КТ " Подкрепа".

ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 52. /1/ Възнагражденията за осъществяване на дейността  на членовете на Изпълнителния съвет се определят от ИС се изплащат съгласно утвърдения от Синдикалния съвет бюджет.

/2/ Възнаграждения на назначените по щат специалисти и експерти към Изпълнителния съвет, както и хонорарите на лицата, привлечени в експертни комисии, се изплащат от бюджета в размер, определен от Изпълнителния съвет.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 53. /1/ Разпореждане с имуществото (дълготрайни материални активи) на Синдиката става с решения на Синдикалния съвет.

/2/ При условията на чл. 17 от настоящия Устав, имуществото на прекратените, напуснали и изключени синдикални организации, членове на Синдиката, остава собственост на Синдиката и с него се разпорежда Синдикалния съвет.

/З/ При изключване или напускане чрез заявление от съответната структура или секция, имуществото им се предоставя на синдикални организации от същия бранш, признати от Синдикалния съвет за техни правоприемници.

СМЕТКИ В БАНКИ

            Чл. 54. НЖС "Подкрепа" може да разполага със сметки в банки и други позволени     от закона   финансови  институти, както и да застрахова имуществото си.

ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Чл. 55. Всички документи от имуществен характер се подписват от Председателя или друго упълномощено лице по решение на Изпълнителния съвет.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ

Чл.56. /1/ Към Изпълнителния съвет и Синдикалния съвет могат при необходимост да се сформират временни или постоянни експертни комисии.

/2/ Експертните комисии се   създават,   за    да   подпомагат съответните ръководни структури на Синдиката в качеството си на съветници.

/З/ Структурата на експертните комисии, принципите и формите на тяхната дейност, както и финансовата и техническа обезпеченост, се определят от Изпълнителния съвет. В тези експертни комисии могат да бъдат привличани и специалисти, не членуващи в Синдиката.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИЗБОР В РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 57. /1/ В ръководните и контролни органи на НЖС "Подкрепа" не могат да бъдат избирани лица с по-малко от две години членство в КТ "Подкрепа" и НЖС.

/2/ В ръководните и контролни органи на синдикалните секции на НЖС "Подкрепа" не могат да бъдат избирани лица с по-малко от две години членство в КТ "Подкрепа" и НЖС. Ограничението по тази алинея не се отнася за новоучредени секции.

/З/ В ръководните и контролни органи на НЖС "Подкрепа" и всички нейни структури на всички нива не могат да бъдат избирани:

1. Работодатели по смисъла на параграф 1 от допълнителните разпоредби на Кодекс на труда, с изключение на тези, създаващи трудово-правни взаимоотношения в рамките на Синдиката.

2. Лица, членували / членуващи в БКП / БСП и друг комунистически партии, сътрудници на репресивния апарат и участници във "Възродителния процес".

3. Лица, изключени от КТ "Подкрепа" и от нейните структури.

4. Лица спрямо които са приложени разпоредбите на чл.30 ал.14 или ал.15 от Устава за срок от 4 години, считано от датата на отнемане на правомощията.

ПРАВОМОЩИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ ПО УСТАВА

Чл. 58. Синдикалният съвет има право да променя и допълва тези членове от Устава на Синдиката, които противоречат на националното и приложимо европейско законодателство, само когато такава необходимост се появи. Промяната се извършва с квалифицирано мнозинство от 2 / 3 от гласовете на присъствуващите в началото на заседанието членове на Синдикалния съвет.

РЕШЕНИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 59. Всички неуредени организационни и имуществени въпроси в този Устав, се уреждат с решение на Синдикалния съвет, доколкото не са регламентирани от действащото законодателство.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА НЖС "ПОДКРЕПА"

Чл. 60. Националният Железничарски синдикат "Подкрепа" се разпуска с решение на Национална Конференция, взето с мнозинство от две трети от делегатите при явно гласуване.

 

 Устава е изменен и допълнен на Шестата редовна Конференция на НЖС "Подкрепа", проведена на

29-31 май 2019 год. в гр. Банкя